Druk

najwy?szej jako?ci materia?y drukowane

Oferujemy perfekcyjny wydruk materia?ów za atrakcyjn? cen? w wielu technikach: druku offsetowego, sitodruku, termodruku czy druku solwentowego. Nasze wizytówki, papiery firmowe, foldery, katalogi, cenniki, ulotki, etykiety, druki samokopiuj?ce, teczki ofertowe, opakowania, kalendarze firmowe, zaproszenia, kartki okoliczno?ciowe i gad?ety reklamowe wyznaczaj? now? jako?? na lokalnym rynku poligraficznym.

Wychodz?c naprzeciw zmieniaj?cym si? trendom i wymaganiom rynku, stale rozszerzamy nasz? ofert? o nowe produkty i us?ugi z zakresu szeroko rozumianego nowoczesnego marketingu. Naszym atutem jest indywidualne podej?cie do Klienta. Je?li nie znale?li Pa?stwo odpowiedniego produktu w naszej ofercie, zapraszamy do kontaktu: razem nadamy wyj?tkow? form? Pa?stwa pomys?om. Jeste?my gotowi na ka?de wyzwanie!

Reklama

zaskakuj?ce materia?y reklamowe na ka?d? kiesze?

Od lat zajmujemy si? projektowaniem i drukiem ró?nego rodzaju materia?ów promocyjnych, informacyjnych oraz zwi?zanych z szeroko poj?t? reklam?. Zaproponujemy Pa?stwu niebanaln? szat? graficzn?, która podkre?li atuty produktu i nada reklamie jej najistotniejsz? cech?: Nasze materia?y przykuwaj? wzrok przysz?ych klientów i nigdy nie gin? w g?szczu innych reklam.

Oferujemy naklejki wielkoformatowe, oklejanie pojazdów, pylony reklamowe, szyldy, kasetony pod?wietlane, aran?acj? witryn sklepowych, litery i napisy przestrzenne, banery i siatki drukowane, rollupy, potykacze, ?cianki wystawiennicze oraz wszystkie inne produkty, których potrzebuje Pa?stwa firma. S?u?ymy fachowymi poradami p?yn?cymi z w?asnego, codziennego do?wiadczenia.

Grafika

profesjonalne us?ugi projektowania graficznego

Projektowanie graficzne jest pasj? Aformat: Tworzymy ca?o?ciowe identyfikacje wizualne ma?ych i du?ych firm. Nasze dotychczasowe realizacje dowodz?, ?e design na wysokim poziomie mo?e i?? w parze z funkcjonalno?ci?. Przygotujemy dla Pa?stwa firmy jedyne w swoim rodzaju projekty: Dzi?ki naszemu zaanga?owaniu b?d? Pa?stwo przekonani, ?e wizerunek Pa?stwa firmy jest w dobrych r?kach.

Strony www

Pomo?emy wypromowa? Twoj? firm? w internecie

Zadbamy o widoczno?? Pa?stwa firmy w sieci. Oferujemy profesjonalne, szyte na miar? strony internetowe z wykorzystaniem najnowszych technologii za przyst?pn? cen?. Wykonanie przez nas strony internetowej przek?ada si? bezpo?rednio na wzrost sprzeda?y w Pa?stwa firmie.

D?ugofalowa skuteczno?? wdra?anych w Aformat rozwi?za? IT podtrzymuje nawi?zan? z naszymi Klientami wspó?prac? i motywuje nas do realizacji ka?dego kolejnego projektu. Zaprezentujemy Pa?stwa firm? od najlepszej strony!

Kontakt

zadzwo? lub napisz do nas!

AFORMAT
Grafika Druk Reklama

90-746 ?ód?
ul. Pogonowskiego 18/20 lok.1
tel. 602 263 663
tel: 794 522 354

biuro@aformat.pl
www.aformat.pl